CONDICIÓNS DE USO PARA A ZONA DE ACAMPADA

1. A zona de acampada ocuparase por orde de chegada, de maneira organizada e seguindo sempre as indicacións do persoal do Festival Rock in Rian. Tampouco se poderán reservar espazos nin ocupar as entradas, saídas e camiños delimitados pola organización, nin con tendas nin con outros elementos.

2. Non se poderá acceder á zona de acampada con ningún tipo de vehículo.

3. Só se poderán utilizar tendas de campaña. Non se permitirá a montaxe de toldos, cordas, lonas ou outros elementos que incrementen a extensión, horizontal ou vertical, do espazo da tenda. Da mesma forma, non están permitidas tendas de campaña ocupadas por un número de persoas inferior á súa capacidade. A organización resérvase o dereito de vetar a montaxe de tendas ou outros elementos que considere perigosos para o resto de campistas e tendas.

4. Está absolutamente prohibido facer lume nin acceder ao cámping con fornos de gas, grellas, bengalas, material pirotécnico ou incluso velas e lámpadas de aceite.

5. Está permitido acceder á zona de acampada con comida e bebida. No entanto, a organización resérvase o dereito de vetar a entrada de calquera obxecto ou utensilio que considere perigoso.

6. A zona de acampada é unha zona de descanso, polo que calquera actividade que moleste, perturbe e sexa nociva ou perigosa para veciños, veciñas e campistas estará prohibida. Para asegurar que se respecta o dereito ao silencio, dispositivos de audio e outros elementos que atenten contra ese dereito ao descanso, non estarán permitidos.

7. Mantén limpa a zona de acampada, coida do entorno e o medio no que se encontra, e respecta os sinais da mesma. Utiliza sempre as papeleiras e puntos de recollida de lixo sinalados.

8. Non deixes obxectos e pertenzas de valor na zona de acampada. Asociación Cultural Festival Rock in Rian non se fai responsable de ningún roubo, dano ou outras actividades delitivas que poidan acontecer.

9. A organización resérvase o dereito de expulsar da zona de acampada a toda persoa que incumpra estas normas, podendo serlle negado o acceso a outros eventos e espazos do Festival Rock in Rian 2024.

Scroll ao inicio